Obchodní podmínky pro podnikatele, obchodní společnosti, státní instituce a organizační složky státu

Obchodní podmínky si můžete stáhnout i v PDF formátu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2021, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně ke dni podpisu smlouvy, je-li smlouva uzavírána písemně.

Tyto obchodní podmínky upravují prodej zboží a poskytování s ním souvisejících služeb dle nabídky společnosti MEGABOOKS CZ, spol. s r. o., nabízené právnickým osobám podnikajících na základě živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění podle zvláštních předpisů, která nakupuje zboží a užívá služeb v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, státním institucím a organizačním složkám státu.

Smluvní strany

Prodávající

MEGABOOKS CZ, spol. s r. o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16945
Třebohostická 2283/2
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 48117196
DIČ: CZ48117196
Tel.: 272 123 190
Fax: 272 123 194
e-mail: info@megabooks.cz
Bankovní spojení: 716032083/0300 Československá obchodní banka, a. s.
IBAN: CZ1003000000000716032083, SWIFT: CEKOCZPP
(dále jen prodávající)

Kupující

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění podle zvláštních předpisů, která nakupuje zboží a užívá služeb v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, státní instituce a organizační složka státu. (dále jen kupující)

Základní ustanovení

Prodávající je distributorem a dodavatelem zahraniční literatury na území České republiky. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě uzavřené dílčí kupní smlouvy se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek a zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Odchylná písemná ujednání stran nebo informace na potvrzení objednávky, faktuře či dodacím listu prodávajícího mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Dílčí kupní smlouvy (objednávky)

Návrh na uzavření jednotlivé dílčí kupní smlouvy s prodávajícím podává kupující formou písemné objednávky zboží.

Objednávku zboží lze provést pouze písemně, a to prostřednictvím pošty, elektronické pošty, internetových stránek nebo osobním předáním. Objednávka musí obsahovat identifikaci kupujícího (přesná fakturační adresa, IČO, DIČ), přesný název publikace, ISBN, počet kusů a datum objednávky. Dále objednávka musí obsahovat požadovaný způsob odběru (způsob dopravy), adresu dodání, telefonní kontakt a platební podmínky (platba v hotovosti, převodním příkazem nebo dobírkou). Takto provedená objednávka je považována za platný a závazný návrh dílčí kupní smlouvy.

Dílčí kupní smlouva se považuje za uzavřenou akceptací objednávky prodávajícím a písemným potvrzením prodávajícího doručeným kupujícímu prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo osobním předáním.

Dílčí kupní smlouva je také uzavřena dodáním objednaného zboží prodávajícím a jeho převzetím kupujícím, bez toho, aniž by byla objednávka potvrzena ze strany prodávajícího.

Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat ani potvrdit, a to i bez udání důvodu.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat u první objednávky nových zákazníků platbu v hotovosti nebo dobírkou.

Dodání zboží

Prodávající je povinen objednané zboží dodat bez zbytečného odkladu. Dodací lhůta počíná běžet dnem přijetí objednávky prodávajícím do dne, kdy je zboží vyexpedováno nebo připraveno k osobnímu odběru. Expediční lhůta je 3 dny pro zboží, které je skladem. V případě, že je zboží v daný okamžik vyprodáno a musí se objednat v zahraničí, pohybuje se dodací lhůta od 2 do 8 týdnů, v závislosti na nakladatelstvích a zahraničních distribučních firmách. O těchto okolnostech bude kupující informován nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě, že prodávající nemá na skladě všechny tituly, které jsou předmětem objednávky, nebo tituly nejsou v požadovaném množství, budou dále evidovány a dodány v době disponibility (není-li dohodnuto jinak).

Dodáním zboží se rozumí předaní zboží prvnímu veřejnému dopravci k přepravě do místa určení stanoveného kupujícím nebo jeho převzetí kupujícím (podle toho co nastane dříve).

Při převzetí zboží je kupující nebo oprávněná osoba kupujícího povinna dodané nebo přebírané zboží zkontrolovat a jeho převzetí potvrdit podpisem na dodacím listu, faktuře nebo na jiném dokladu přepravců. Kupující nebo oprávněná osoba kupujícího je také povinna vedle podpisu uvést datum převzetí a tiskacím písmem celé své jméno. Prodávající je oprávněn za účelem ověření totožnosti vyžádat si doklad prokazující totožnost kupujícího nebo oprávněné osoby kupujícího.

Kupující je oprávněn odmítnout převzít pouze poškozené zboží nebo zboží, které je v rozporu s objednávkou kupujícího.

Přednostní vyskladnění zboží

Kupující je oprávněn požadovat při objednání zboží za poplatek přednostní vyskladnění zboží. Prodávající je pak povinen vyskladnit a připravit objednané zboží k osobnímu odběru do 2 pracovních hodin od přijetí objednávky.

Tato služba je zpoplatněna částkou 20 Kč za každou položku objednávky.

Cena zboží

Cenou zboží se rozumí u běžně dováženého zboží doporučená cena uvedená v platném ceníku jednotlivých vydavatelství nebo u speciálních objednávek cena individuálně smluvená. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny dodávaného zboží v závislosti na změně kurzů cizích měn v rozmezí +/- 10 %.

Prodávající je oprávněn kupujícímu poskytnout slevu z ceny zboží ve formě rabatu.

Způsob platby

Platbu za odebrané zboží lze uskutečnit přímou platbou v hotovosti nebo platební kartou (při osobním odběru zboží v provozovně), bankovním převodem nebo dobírkou.

Vyúčtování dodaného zboží bude prováděno fakturou, kterou je prodávající oprávněn vystavit nejdříve v den uskutečnění plnění, tj. převzetím objednaného zboží kupujícím, resp. předáním zboží prvnímu veřejnému dopravci k přepravě do místa určení stanoveného kupujícím.

Faktura bude vystavena na fakturační adresu kupujícího a odeslána spolu se zbožím (pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak). Pokud o to kupující písemně požádá (současně s objednávkou), může být na faktuře uveden i jiný plátce (např. nadace při škole, sdružení rodičů apod.), kupující však musí doložit souhlas této osoby. Kupující v takovém případě ručí za splnění závazku osobou, která je uvedena na faktuře jako plátce. Po odeslání faktury kupujícímu již nelze provést změny ve fakturačních údajích.

Rabaty a splatnost faktur pro podnikatele a obchodní společnosti

(fyzické a právnické osoby se živnostenským oprávněním obsahujícím obor činnosti: velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, specializovaný maloobchod, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, obchodní činnost, knihkupectví apod.)

Výši rabatu je prodávající oprávněn nastavit podle uskutečněného obratu s kupujícím za předchozí kalendářní rok. Nárok k navýšení rabatu vzniká kupujícímu v okamžiku dovršení dolní hranice vyšší rabatové skupiny. Obrat zákazníka je vypočítáván z ceny odebraného zboží po rabatu a bez DPH.

Rabatové skupiny

I. skupina – 24%
(obchodní společnosti s obratem 0 – 250 000 Kč bez DPH)
Rabat: 24%
Splatnost faktur: 14 dní
Limit odběrů (úvěrový rámec): 50 000 Kč

II. skupina – 25%
(obchodní společnosti s obratem 250 000 – 1 000 000 Kč bez DPH)
Rabat: 25%
Splatnost faktur: 14 dní
Limit odběrů (úvěrový rámec): 200 000 Kč

III. skupina – 26%
(obchodní společnosti s obratem 1 000 000 Kč – 2 500 000 Kč bez DPH)
Rabat: 26%
Splatnost faktur: 21 dní
Limit odběrů (úvěrový rámec): 500 000 Kč

IV. skupina – 27%
(obchodní společnosti s obratem 2 500 000 Kč bez DPH a více, a také uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou)
Rabat: 27%
Splatnost faktur: 28 dní
Limit odběrů (úvěrový rámec): 1 500 000 – 2 700 000 Kč

Nárok na obchodní podmínky vyplývající ze IV. rabatové skupiny mají pouze obchodní společnosti, které dosáhnou příslušného obratu a budou mít uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou s prodávajícím. V jiném případě jim budou nastaveny obchodní podmínky podle I., II. nebo III. rabatové skupiny.

Limit odběrů (úvěrový rámec) je maximální výše součtu všech neuhrazených pohledávek. Při dosažení horní hranice úvěrového rámce budou pozastaveny dodávky do dne uhrazení předešlých faktur.

Výše uvedené rabaty se nevztahují na učebnice a výukové materiály (s výjimkou Oxford University Press ELT) a dále pak na odbornou literaturu, elektronické materiály a individuální dovoz speciálních titulů (včetně Oxford University Press Academic).

Přepravné a balné

Balíková přeprava

  • Zásilka do 2 kg 95 Kč

  • Zásilka do 25 kg 130 Kč

  • Dobírka + 20 Kč

Balné pro nesmluvní přepravce

Zabalení a připravení zásilky k vyzvednutí balíkovým přepravcem objednaným odběratelem.

  • Zásilka do 30 kg 50 Kč

Paletová přeprava

  • Paleta 200 – 300 Kg 1.100 Kč

  • Paleta 300 – 400 Kg 1.400 Kč

  • Paleta 400 – 500 Kg 1.800 Kč

  • Paleta 500 – 700 Kg 2.200 Kč

Sankce z prodlení

V případě nedodržení smluvně dohodnuté lhůty splatnosti má prodávající právo dodatečně účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Úhradou smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo prodávajícího na úhradu případné škody a na úroky z prodlení ve výši určené právními předpisy.

Prodávající je pak oprávněn odmítnout či pozastavit další dodávky do dne úhrady splatných pohledávek, smluvní pokuty nebo úroků z prodlení. Při opakovaném prodlení s platbou má prodávající právo poskytnout další zboží kupujícímu pouze proti hotovostní platbě nebo na dobírku.

Převod vlastnického práva ke zboží

Veškeré dodané zboží zůstává výhradním vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny.

Reklamace

Prodávající odpovídá za kvalitu dodaného zboží a poskytuje záruku na zboží podle platných právních předpisů. Reklamaci je kupující povinen nahlásit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nebo do 5 dní ode dne převzetí zásilky v případě poškození při přepravě zboží nebo při chybném vyřízení objednávky nebo do 12 měsíců u tiskových chyb (skryté vady).

Po uznání reklamace bude vadné zboží vyměněno za nové nebo vystaven opravný daňový doklad. V případě chybné dodávky bude faktura stornována. Vrácené zboží (pokud se nejedná o vadné zboží) musí být v nepoškozeném a prodejném stavu.

Kupující má povinnost zboží při převzetí prohlédnout.

Bezvadné a správně dodané zboží není možno vrátit. Vrácení z jakéhokoliv jiného důvodu je možné jen na základě vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího o vrácení nebo výměně zboží. Na uzavření dohody o vracení nebo výměně zboží nemá kupující žádný právní nárok a uzavření této dohody je výlučně na dobré vůli a svobodné úvaze prodávajícího. V případě vrácení zboží má prodávající nárok na vystavení opravného daňového dokladu na vracené zboží s navýšeným rabatem o 7 % u zboží v celkové hodnotě do 100 000 Kč a 12 % u zboží v celkové hodnotě převyšující 100 000 Kč.

Kupující je povinen opravný daňový doklad potvrdit a bez zbytečných odkladů doručit prodávajícímu. V jiném případě není prodávající povinen opravný daňový doklad započíst ani vrátit finanční plnění. Za řádně potvrzený je považován opravný daňový doklad obsahující razítko, jméno a podpis kupujícího nebo oprávněné osoby kupujícího.

Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího obsažené v této smlouvě a dokladech souvisejících s plněním dle této smlouvy pro účely realizace tohoto smluvního vztahu. Mezi tyto údaje patří zejména jméno, příjmení, DIČ, adresa, email. adresa, tel. číslo.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím; a dále zasílání obchodních sdělení. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU č. 2016/679 (GDPR), plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Prodávající bude osobní údaje Kupujícího zpracovávat po dobu trvání tohoto smluvního vztahu i po jeho skončení po dobu nezbytnou k uplatňování nároků z tohoto vztahu a k archivaci dle příslušných právních předpisů. Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od těchto obchodních podmínek a upravit obchodní podmínky individuálně na základě předchozí spolupráce se zákazníkem a jeho platební morálky.